Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Στοιχεία για την Αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη


Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ


Συνοπτικά στοιχεία για την κάλυψη των 15 κριτηρίων του Υπουργείου Παιδείας


Αναλυτική Έκθεση Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής Διοίκησης για την κάλυψη των 15 κριτηρίων
Η θέση της Κοσμητείας Σχολής Μηχανικών ΔΙΠΑΕ


Υποστήριξη Τμήματος από Επαγγελματικούς Φορείς - Ινστιτούτα - Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συλλογή υπογραφών για την παραμονή του Τμήματος