Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με την ΦΕΚ του ν. 3185/2013 και την απόφαση 12/13-05-2021 της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης όσοι απόφοιτοι πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καλούνται να υποβάλουν αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου , οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν από 15-30 Νοεμβρίου, ενώ η κατάταξη θα γίνει με γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από 1-15 Δεκεμβρίου. Με βάση το άρθρο 1 του ΦΕΚ του ν. 3185/16.12.2013, με κατατακτήριες εξετάσεις κατατάσσονται στο Τμήμα φοιτητές σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου [pdf]
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Όσοι φοιτητές επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις προς το τμήμα και είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, του Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου και των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, εντάσσονται στο Ε’ εξάμηνο σπουδών. Όσοι φοιτητές επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις προς το τμήμα και είναι πτυχιούχοι των υπολοίπων Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Σχολών Μηχανικών και του Πολυτεχνείου, εντάσσονται στο Δ’ Εξάμηνο σπουδών. Όσοι φοιτητές επιτυγχάνουν στις κατατακτήριες εξετάσεις προς το τμήμα και είναι πτυχιούχοι οποιουδήποτε Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν ή να αντιστοιχίσουν όλα τα μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Η απόφαση της συνέλευσης (14/04/2022)για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι στο επισυναπτόμενο έγγραφο (pdf) και ύλη των μαθημάτων στο pdf .
Το πρόγραμμα των κατατακτηριων εξετάσεων θα ανακοινωθεί.
Η αντίστοιχη νομοθεσία: (i) Υπουργική απόφαση , (ii) Τροποποίηση Νόμου Κατατάξεων και (iii) Ν. 4485 .