Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στη συνεδρίασή της με αριθμό 28/20-10-2021, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 30-11-2021, ηλεκτρονικά (info@iem.ihu.gr) ή ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σίνδος, ΤΚ 57400).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
α) Αίτηση
β) Τίτλους Σπουδών
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
δ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής).
στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
η) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που περιγράφει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την αναμενόμενη ερευνητική συνεισφορά, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.
Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:
1. Ρομποτική (Γωγούσης Α.)
2. Ρομποτική (Γωγούσης Α.)
3. Ρομποτική (Γωγούσης Α.)
4. CAD/CAM/CAE- Σύνθεση Μηχανισμών και Μετασχηματιζόμενων, Αρθρωτών, και Συναρμολογούμενων Δομών (Γωγούσης Α.)
5. CAD/CAM/CAE- Σύνθεση Μηχανισμών και Μετασχηματιζόμενων, Αρθρωτών, και Συναρμολογούμενων Δομών (Γωγούσης Α.)
6. Ανάπτυξη Πλαισίου Οπτικοποίησης, Διαχείρισης και Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής και Αλυσίδες Αξίας (Μπεχτσής Δ.)
7. Μεθοδολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής για την επιτάχυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Μπεχτσής Δ.)
8. Πλαίσιο διαλειτουργικότητας ετερογενών ροών δεδομένων για τη βελτιστοποίηση λειτουργιών σε έξυπνες πόλεις (Μπεχτσής Δ.)
9. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μετατροπέων Ηλεκτρονικών Ισχύος για Διασύνδεση Κυψελών Καυσίμου τύπου Μεμβράνης Ανταλλαγής Πρωτονίων (ΡΕΜ) (Στεργιόπουλος Φ.)
10. Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και του αποτελέσματος, με την χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο πελατοκεντρικών παροχών στον χώρο της υγείας με εφαρμογή στη μέτρηση του εργασιακού φόρτου και τη λιτή (αναδι)οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Τσαγκάρης Α.)
11. Κατεργασία μεταλλικών υλικών με χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών μεθόδων ψύξης/λίπανσης (Ταπόγλου Ν.)
12. Κατεργασία οδοντώσεων για προηγμένες μηχανολογικές εφαρμογές (Ταπόγλου Ν.)
13. Ευφυείς Κατεργασίες, χρήση νέων τεχνολογιών για την καταγραφή δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων σε προηγμένες κατεργασίες (Ταπόγλου Ν.)
14. Κατεργασίες πρόσθεσης υλικού (Ταπόγλου Ν.)
15. Συστήματα Ακουστικής Μετάδοσης Ισχύος (Κιζήρογλου Μ.)
16. Κυκλώματα Συστημάτων Συγκομιδής Ενέργειας (Κιζήρογλου Μ.)
17. Μη παρεμβατικοί αισθητήρες ανάλυσης αίματος (Κιζήρογλου Μ.)
18. Ανίχνευση και Διάγνωση Σφαλμάτων της Σύγχρονης Μηχανής σε Λειτουργία Ελέγχου Χωρίς Αισθητήρες (Ηλιούδης Β.)
Περισσότερες πληροφορίες στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ΦΕΚ 3495/τ’ Β/24-8-2020 .
Επιπλέον έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ και ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 2310013937