Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στη συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 18-12-2022, ηλεκτρονικά (info@iem.ihu.gr) ή ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σίνδος, ΤΚ 57400).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
α) Αίτηση
β) Τίτλους Σπουδών
γ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
δ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής).
στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
η) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής που περιγράφει συνοπτικά το σκοπό, τη μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την αναμενόμενη ερευνητική συνεισφορά, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.
Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:
1. Συστήματα Ακουστικής Μετάδοσης Ισχύος (Μ. Κιζήρογλου)
2. Κυκλώματα Συστημάτων Συγκομιδής Ενέργειας (Μ. Κιζήρογλου)
3. Μη παρεμβατικοί αισθητήρες ανάλυσης αίματος (Μ. Κιζήρογλου)
4. Νέες υπερταχείες μέθοδοι φρακταλικής ανάλυσης και εφαρμογές τους σε πολυδιάστατα σύνολα δεδομένων (Δ. Μανωλάκης)
5. Ανάλυση και αξιολόγηση δεικτών ψηφιακού μετασχηματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις (Χ. Μπιάλας)
6. Κατεργασία μεταλλικών υλικών με χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών μεθόδων ψύξης/λίπανσης (Ν. Ταπόγλου)
7. Κατεργασία οδοντώσεων για προηγμένες μηχανολογικές εφαρμογές (Ν. Ταπόγλου)
8. Κατεργασίες πρόσθεσης υλικού (Ν. Ταπόγλου)
9. Ανάπτυξη μεθοδολογίας χρήσης απτικού προγραμματισμού στη διδασκαλία (Α. Τσαγκάρης)
10. Βελτιστοποίηση πλοήγησης συστημάτων μηχατρονικής με την χρήση εξελικτικών αλγορίθμων (Α. Τσαγκάρης)
11. Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων ινοπλισμένων σύνθετων υλικών και εφαρμογή τους σε δομικά στοιχεία κατασκευών (Κ. Τσογγάς)
Περισσότερες πληροφορίες στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ΦΕΚ 3495/τ’ Β/24-8-2020 .
Επιπλέον έγγραφα: ΑΙΤΗΣΗ και ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 2310013937