i-INFOS Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων»

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

To Εργαστήριο «Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/24548/15-12-2021 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας και η ίδρυση αναρτήθηκε στο σχετικό ΦΕΚ 6742/31-12-2021. Το Εργαστήριο «Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» θα προάγει και θα ενισχύει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων-Ερευνητών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και θα είναι αρωγός στη δημιουργία νέων ερευνητικών κατευθύνσεων καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μελών Δ.Ε.Π. άλλων συγγενικών Εργαστηρίων, τόσο του ΔΙΠΑΕ όσο και άλλων ΑΕΙ. Παράλληλα θα στοχεύει στην συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αλλά και με μέλη ΔΕΠ από άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, στο εργαστήριο θα εκπονούνται ερευνητικές διπλωματικές εργασίες από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, προάγοντας την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας από τους φοιτητές, βοηθώντας στην διάχυση της γνώσης.


Περιγραφή Δραστηριοτήτων:


Δραστηριότητες Ερευνητικού Εργαστηρίου

Έρευνα - Δημοσιεύσεις


Ερευνητικά Έργα:

Τίτλος Έργου: Autonomous Robotic Vehicle for disinfecting workplaces; Πρόσκληση: RIS Innovation Call 2022 EIT Health; Διάρκεια:Μάρτ. 2022 – Δεκ 2022; Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Μπεχτσής

Το έργο θα αναπτύξει ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα που θα πλοηγείται αυτόνομα για την απολύμανση χώρων εργασίας. Θα αναπτυχθεί υποσύστημα πλοήγησης στο χώρο, υποσύστημα ψεκασμού, υποσύστημα αναγνώρισης αντικειμένων στο χώρο με τη χρήση του ROS (Robot Operating System) και υποσύστημα λήψης απόφασης. Στην τελική φάση θα πραγματοποιηθεί ολοκλήρωση των υποσυστημάτων, εκκίνηση της πιλοτικής εφαρμογής και επαλήθευση του συστήματος.

Τίτλος Έργου: Ευφυές Σύστημα Διαδικτύου των Αντικειμένων για μέτρηση Ποιότητας και Κατανάλωσης σε δίκτυο ύδρευσης; Πρόσκληση: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Διάρκεια: 2021-2023; Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτριος Μπεχτσής

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη και μελέτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας για μέτρηση κατανάλωσης και ποιότητας νερού σε επίπεδο τελικού καταναλωτή. Το σύστημα αποτελείται από ένα αρθρωτό σύστημα μέτρησης κατανάλωσης και ποιότητας, ένα υποσύστημα ΙοΤ για την αποστολή δεδομένων, ένα δίκτυο για την ενσωμάτωση και δρομολόγηση των συσκευών, λογισμικό web και mobile για την επισκόπηση των δεδομένων και λογισμικό μηχανικής μάθησης για την ανάλυση (πρόβλεψη και επιμερισμό) των δεδομένων


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Syrmos, E., Bechtsis, D., Tsolakis, N. (2022), MIROR: A Middleware Software Tool for Interfacing Mobile Industrial Robots with Optimization Routing Algorithms. SoftwareX, Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.softx.2021.100903

Aivazidou, E., Aidonis, D., Tsolakis, N., Achillas, C., Vlachos, D. (2022), Wine supply chain network configuration under a water footprint cap, Sustainability, Vol. 14, No. 15, pp. 9494. DOI: https://doi.org/10.3390/su14159494

Aivazidou, E., Tsolakis, N. (2022), Transitioning towards human-robot synergy in agriculture: A systems thinking perspective, Systems Research and Behavioral Science, In Press. DOI: https://doi.org/10.1002/sres.2887

Koulousis, A., Kalaitzidis, D., Bechtsis, D., Yfoulis, C., Tsolakis, N., Bochtis, D.D., 2022. A Weed Control Unmanned Ground Vehicle Prototype for Precision Farming Activities: The Case of Red Rice Springer Optimization and Its Applications, Information and Communication Technologies for Agriculture—Theme III: Decision, pages 143-158, Springer.

Bechtsis, D., Tsolakis, N., Iakovou, E., Vlachos, D., 2021. Data-driven secure, resilient and sustainable supply chains: gaps, opportunities, and a new generalised data sharing and data monetisation framework, International Journal of Production Research, DOI: 10.1080/00207543.2021.1957506

Sidiropoulos, V., Bechtsis, D., & Vlachos, D., 2021. An augmented reality symbiosis software tool for sustainable logistics activities. Sustainability (Switzerland), 13(19) doi:10.3390/su131910929

Bechtsis, D., Tsolakis, N., Bizakis, A., Vlachos, D., 2019. A Blockchain Framework for Containerized Food Supply Chains, Computer Aided Chemical Engineering, 46, pp. 1369-1374.

Bechtsis, D., Moisiadis, V., Tsolakis, N., Vlachos, D., and Bochtis, D., 2019. Unmanned Ground Vehicles in Precision Farming Services: An Integrated Emulation Modelling Approach, Special Issue, Springer's CCIS, "Communications in Computer and Information Science", Volume Number CCIS 953, pp. 177-190.

Ερευνητικό Προσωπικο Εργαστηρίου


Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας


Μέλη ΔΕΠ

 • Ειρήνη Αϊβαζίδου
 • Δημήτριος Μανωλάκης
 • Δημήτριος Μπεχτσής
 • Χρήστος Μπιάλας
 • Φωτεινή Παπαδοπούλου

 • Μέλη ΕΔΙΠ

 • Χρήστος Άνδρας
 • Νέα


  29-12-2022 Συμμετοχή του Ερευνητικού Εργαστηρίου στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 2022

  Το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συμμετείχε στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 2022 που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τη 01 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης προβάλλοντας καινοτόμες κατασκευές από τις τρέχουσες ερευνητικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ρομποτικό όχημα απολύμανσης εργασιακών χώρων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος.

  Επικοινωνία


    Εργαστήριο «Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων», Σίνδος 57400