Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1. «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης»,https://automation.dipae.edu.gr
2. «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»,http://steam.dipae.edu.gr
3. «Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion»,http://www.smart-sea.eu